Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formy ochrony przyrody w KPK

REZERWATY PRZYRODY

- Rezerwat „Lutowo” – rezerwat utworzony w 1963 r. w celu zachowania unikatowego boru bagiennego o powierzchni 19,39 ha. Drzewostan tworzy głównie sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej. Na specjalną uwagę zasługuje liczna obecność w runie gatunku reliktowego bażyny czarnej. Gatunki chronione to: rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, fiołek torfowy, turzyca bagienna, bobrek trójlistkowy, widłak jałowcowaty.

- Rezerwat „Gaj Krajeński” – utworzony w 1965 r. o powierzchni całkowitej 10,04 ha. Celem ochrony jest drzewostan bukowo-dębowy na siedlisku grądowym z charakterystycznym runem. Świat roślin chronionych reprezentuje m.in. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kokoryczka okółkowa, przylaszczka pospolita.

- Rezerwat „Buczyna” – utworzony w 2000 r., obejmuje obszar lasu bukowego o powierzchni 20,01 ha. Celem ochrony jest zabezpieczenie zespołu buczyny pomorskiej. Najcenniejszym elementem drzewostanu są okazałe buki oraz podrost bukowy, miejscami o zwarciu przekraczającym 80%. Występują tu rośliny chronione m. in.: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna.

- Rezerwat „ Dęby Krajeńskie” – obejmuje las grądowy z drzewostanem dębowo-bukowym o powierzchni 45,83 ha. Ze względu na duże ocienienie dna lasu naturalne odnowienia są nierównomierne. Podszyt jest słabo rozwinięty, dlatego w rezerwacie panuje szczególna atmosfera, na którą największy wpływ mają potężne pnie i korony sędziwych drzew. Roślinność runa jest typowa dla tego typu lasu liściastego, spośród roślin chronionych najliczniej występuje: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, kokoryczka okółkowa, marzanka wonna, kopytnik pospolity.

- Rezerwat „Jezioro Wieleckie”– rezerwat utworzony w 2005 r. Obejmuje zbiornik wodny oraz tereny przyległe o łącznej powierzchni 102,76 ha. Stanowi on ostoje wielu gatunków chronionego ptactwa (gęś zbożowa, gęś białoczelna, łabędź krzykliwy, orzeł bielik, perkoz, perkozek, bocian czarny, żuraw, kania ruda) w tym gatunków objętych Polską Czerwoną Księgą Zwierząt (bąk, bączek, wąsatka, podróżniczek).

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „TORFOWISKO MESSY”

Szczególnym przykładem bogatych zasobów przyrodniczych KPK jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Torfowisko Messy” utworzony w 1997 roku. Jest to obszar o powierzchni ponad 600 ha obejmujący w przeważającej części torfowisko oraz bór bagienny. Występuje tu wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt jak np.: rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, turzyca bagienna, widłak spłaszczony, bagno zwyczajne, kalina koralowa, purchawica olbrzymia, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty, żmija zygzakowata.

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMIN WCHODZĄCYCH W GRANICE KPK

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 100 pomników przyrody w skład których wchodzi ponad 1000 obiektów i są to głównie drzewa.

UŻYTKI EKOLOGICZNE NA TERENIE GMIN WCHODZĄCYCH W GRANICE KPK

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego występuje ponad 100 użytków ekologicznych. Są to głównie: - bagna, - łąki, - tereny trwale zabagnione, - wody stojące, - pastwiska, - jary, trzcinowiska.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Krajeński Park Krajobrazowy jest przyrodniczo związany z czterema istniejącymi obszarami chronionego Krajobrazu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich (1800 ha),

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Kamionki (1000 ha),

- Obszar Chronionego Krajobrazu Ozy Wielowickie (815 ha),

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Sępolenki (650 ha). 

OBSZAR NATURA 2000

- Dolina Łobżonki (przy granicy KPK), PLH 300040. Powierzchnia 5894,45 ha.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego