Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Krajeński Park Krajobrazowy dąży w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
2) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

I. Zapewnienie w zakresie dostępności architektonicznej
Wejście do budynku Krajeńskiego Park Krajobrazowy usytuowane jest od strony ul. Strzeleckiej 5
w Więcborku. Do budynku prowadzą drzwi rozwierne bez stopni wejściowych.
Wszystkie pomieszczenia Parku wraz z korytarzem znajdują się na poziomie zerowym zapewniając swobodę poruszania się wewnątrz budynku. Zadbano także o odpowiedni kształt klamek w drzwiach wewnętrznych.
W przypadku dodatkowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami prosimy o ich zgłoszenie, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, kontaktując się na adres poczty elektronicznej:  lub telefonicznie: 52 389 64 85 lub 52 522 51 30.

II. Zapewnienie w zakresie dostępności cyfrowej
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną
i intuicyjną interakcję z serwisem.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Krajeński Park Krajobrazowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównej strony internetowej http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/kpk oraz
podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) https://krajenski-park-krajobrazowy.rbip.mojregion.info/
Status pod względem zgodności
Strony internetowe 
http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/kpk oraz https://krajenski-park-krajobrazowy.rbip.mojregion.info/ są częściowo zgodne z przepisami ww. ustawy z powodu następujących niezgodności lub wyłączeń:
1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych źródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce,
c) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
2) niektóre materiały zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
3) z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang;
4) strona https://krajenski-park-krajobrazowy.rbip.mojregion.info/ zapewnia konwersję dotyczącą zmiany kontrastu dla osób niedowidzących;
5) strona http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/kpk wyposażona jest w menu dostępności, zawierające szereg opcji dostosowujących wyświetlanie treści do potrzeb użytkowników (m.in. zmiana kontrastu, podświetlenie linków, wielkość tekstu, ustawienie odstępu czcionek, zatrzymywanie animacji, podpowiedzi, ustalanie odstępu pomiędzy liniami oraz ustawienia kursora). Zalecane jest używanie przeglądarki umożliwiającej dostosowanie funkcji wyświetlania strony z użyciem innych parametrów w zależności od potrzeb;
6) strony mogą zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów;
7) nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie www.onlineocr.net/.

W miarę możliwości będziemy poprawiać zgodność dostępności stron Parku do standardów specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA, oraz dokładać starań by publikowane dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 4 marca 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej:  lub w formie korespondencji tradycyjnej na adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Strzelecka 5, 89-410 Więcbork
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiałów bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej żądanie,
2) wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
3) sposób kontaktu.
Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Park zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie wraz z terminem rozpatrzenia sprawy, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Park zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W sytuacji, gdy Park odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

III. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
Dla naszych klientów zapewniamy także obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Krajeńskim Parku Krajobrazowym.
Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Parku, kontaktując się na adres poczty elektronicznej:  lub telefonicznie: 52 522 51 30.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r.

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan na 01.01.2021 r.pdf (1,90MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego